Bán game, câu chuyện đau đầu của các nhà kinh doanh

40 chi nhánh cửa hàng nhỏ của hệ thống bán lẻ Game tại trời Âu bị đóng cửa hàng loạt vì chính sách hợp thức hóa cửa hàng vừa được ban hành.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970